Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest: 
  PHU OMEGA
  Tomasz Skrętkowicz
  ul. Szkolna 2a
  55-011 Siechnice
  NIP 896-124-58-18
 2. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia. Tylko w celu realizacji Twojego zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu;
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej tego zamówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Jednocześnie zapewniamy, że:
  – nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż przewidziane przepisami,
   nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom czy instytucjom.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt:
  e-mail : biuro@restauracja-dejavu.pl
  wyślij list na adres:
  Restauracja Deja Vu
  ul.Ciepłownicza 17
  55-011 Siechnice
 6. Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy czyli: dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów.
 7. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych

  Co to jest RODO: To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.